Zápis do Dětské skupiny KNOFLÍČEK v Dubňanech

 
 

INFORMACE K ZÁPISU

Příjem ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ  na školní rok 2024/2025bude probíhat od 15. 5. 2024. Žádosti přijímáme buď naskenované na emailu: knoflicekdubnany@seznam.cz  nebo osobně v dětské skupině Dětská skupina KNOFLÍČEK  na adrese: NÁDRAŽNÍ 1598, 696 03 DUBŇANY v pracovních dnech od 7:00 do 09:00 hod a od 14:00 do 15:30 hod. Na základě obdržené žádosti si Vás pozveme na osobní schůzku v termínu ZÁPISU 10. a 11. června 2024 (pondělí a úterý) v případě dle potřeby budou stanoveny další termíny dle osobní domluvy

ŽÁDOST O PŘIJETÍ NALEZNETE V DOKUMENTECH DĚTSKÉ SKUPINY: Žádost ke stažení: ZDE

Prostudujte si také důležité informace: INFORMACE PRO RODIČE při nástupu do dětské skupiny Dubňany 2024.pdf (277,3 kB)

Součástí žádosti není povinně vyplněné lékařské potvrzení a potvrzení o pracovně právním vztahu jednoho z rodičů, to obdržíte až při informaci o přijetí vašeho dítěte do DS a dodává se společně s podepsanou smlouvou.

Co bude třeba doložit u zápisu?

Rodič přinese:

 • vyplněnou žádost o přijetí (ke stažení v dokumentech dětské skupiny)
 • svůj občanský průkaz
 •  rodný list dítěte

Vyjádření o přijetí/nepřijetí bude rodičům zasláno na uvedený e-mail v žádosti do 30.6.2024

PODMÍNKY PŘIJETÍ DÍTĚTE:

 • věk dítěte od 1 - 1,5 roku (samostatně chodící a spánek 1x denně) do 4 let
 • zdravotní způsobilost dítěte 
 • povinné pravidelné očkování dítěte, případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace
 • vazba alespoň jednoho z rodičů na trh práce (zaměstnání, OSVČ, studium, evidence na Úřadu práce) Podmínka zaměstnanosti jednoho z rodičů je nutná po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny a zákonný zástupce je při jakékoliv změně povinen tuto skutečnost oznámit. (rodič dokládá formulář při podpisu smlouvy)
 • dodání všech níže uvedených dokumentů
Zákonný zástupce v případě přijetí dítěte do MŠ či jiného zařízení je povinen tuto skutečnost neprodleně písemně ohlásit u vedení dětské skupiny Dětská skupina KNOFLÍČEK a postupovat v souladu s podmínkami k ukončení Smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (výpovědní lhůta 2 měsíce).
 
Pro přijetí dítěte je nutné dodržet §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který stanovuje, že zařízení poskytující péči o děti předškolního věku v denním režimu mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 

Výši základní ceny za služby stanovuje Ceník služeb uvedený v dokumentech dětské skupiny . S rodiči/zákonnými zástupci dítěte bude uzavřena Smlouva, která mj. specifikuje termíny a způsob platby ceny za služby DS. Rodiče dále hradí dítěti stravné.

 

Dokumenty, které bude nutné po přijetí dítěte vyplnit (vyplňujte a dodáváte až po potvrzení o přijetí)

Všechny potřebné formuláře společně s podepsanou smlouvou budou dodány do DS do 31.7.2024. Při nedodání dokumentů do tohoto termínu bude místo uvolněno jinému dítěti.

 • Evidenční list dítěte včetně prohlášení o vyzvedávání
 • Potvrzení o podpořené osobě na trhu práce
 • Potvrzení o očkování
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Smlouva o poskytnutí péče o dítě

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti. Děti jsou pro školní rok 2024/2025 přijímány od měsíce září 2024 (v případě volné kapacity i v průběhu července/srpna).

Děti jsou do DS přijímány zpravidla na dobu jednoho roku, od září do srpna následujícího roku. V případě potřeby a volné kapacitě, může být dítě přijato do DS i mimořádně v průběhu roku. Děti přijímáme pro pravidelnou docházku minimálně na 2 dny v týdnu.

V případě, že bude Žádostí více, než je kapacita zařízení, budou Žádosti a jejich výběr posouzen výběrovou komisí na základě Hodnotících kritérií (věk dítěte, četnost docházky, typ docházky (celodenní/dopolední) atd. s přihlédnutím na kapacitu zařízení a potřeby dětské skupiny.

1) pravidelná docházka min. na dopoledne tj. rezervace kapacitního místa  od 7:00-12:00 hod.

5x týdně ................. 50 bodů

4x týdně ................. 40 bodů

3x týdně ................. 30 bodů

2-1x týdně .............. 20 bodů

2) typ docházky

celodenní docházka bude ohodnocena více body, než dopolední...

3) věk dítěte

1-2 roky ................. 50 bodů

2-3 let (3 roky dosažené po 1.9.2024) ................. 40 bodů 

3-6 let (3 roky do 1.9.2024).................... 10 bodů

Sourozenec v dětské skupině......................20 bodů

V případě dosažení stejného počtu bodů rozhoduje o přijetí dítěte do DS výběrová komise s ohledem na potřeby DS.