Příměstské tábory 2021

Identifikace projektu  

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014573     

Název projektu: Příměstské tábory 2020-2022 

    

 
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V KNOFLÍČKU - LÉTO 2021
 

TERMÍNY:

1. TERMÍN: 26.7.-30.7.2021 DOBRODRUŽSTVÍ S PŘÍŠERKAMI 

2. TERMÍN: 02.8.-06.8.2021 CESTA ZA DUHOU 

3. TERMÍN: 09.8.-13.8.2021 CIRKUS LEGRANDO 

 

JAKÁ JE CENA LETNÍHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA?

 

Nedotovaná cena: 1 800 Kč na týden/ 400 Kč na den

Dotovaná cena: 1000 Kč na týden (podmínkou bydliště nebo zaměstnání v některé z obcí MAS Jižní Slovácko z. s. A dodání všech náležitých dokumentů). Tato cena je platná také pro rodiče, kteří jsou již zapojeni do projektu z minulého roku.

Cena zahrnuje veškerá programová vydání, 1x denně teplou stravu, pitný režim

 

1. Identifikace projektu  

 

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014573  Název projektu: Příměstské tábory 2020-2022

PROČ POŘÁDÁME LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI?
Hlavním záměrem organizace příměstských táborů pro děti je pomoci jejich zákonným zástupcům s péčí o děti v době školních prázdnin a umožnit jim věnovat se svému zaměstnání nebo jeho hledání. Nutnou podmínkou spolufinancování táborů z prostředků Operačního programu Zaměstnanost je tedy doložení vazby na trh práce u obou zákonných zástupců dítěte.

 

KOMU JSOU TÁBORY URČENY?
Příměstské tábory jsou určeny pro děti ve věku 3-7 let, jejichž oba zákonní zástupci v době konání tábora splňují jednu z podmínek:
- jsou zaměstnaní (mají uzavřenou pracovní smlouvu, Dohodu o pracovní činnosti nebo Dohodu o provedení práce).
podnikají, jsou OSVČ
- jsou nezaměstnaní, jsou vedeni v evidenci Úřadu práce a aktivně si zaměstnání hledají
- jsou v procesu vzdělávání nebo se rekvalifikují.
Tábory jsou určeny převážně pro rodiče a děti, jejichž trvalé bydliště je v Dubňanech nebo na území MAS Jižní Slovácko nebo mají pracovní vazbu na území působnosti MAS. Pro doplnění kapacit bude možné zahrnout i další děti, přičemž přednost budou mít děti, jejichž rodiče či zákonní zástupci jsou zaměstnáni na území působnosti MAS.

 

DOKDY JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT?
Přihlašovat se je možné až do konání letního příměstského tábora nebo do obsazení kapacity. 
Přihláška nezakládá nárok na přijetí dítěte na zvýhodněný příměstský tábor. Na základě splnění podmínek a následných kritérií bude rodiči rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí sděleno.

KRITÉRIA ROZHODUJÍCÍ PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE: 

· datum přijetí přihlášky,

· přihlášení na celý týden (pondělí až pátek) příměstského letního tábora,

· přednost mají děti od 3-7 let s trvalým bydlištěm v Dubňanech dále poté rodiče s pracovní vazbou na území MAS Jižní Slovácko

V případě naplnění kapacity konkrétního týdne letního příměstského tábora, jsou přihlášení zájemci zařazeni mezi náhradníky. Při uvolnění místa jsou náhradníci v daném pořadí přihlášení a kritérií ihned oslovováni. Přednost mají děti přihlašující se na celý týden příměstského tábora. V případě volné kapacity bude pořadatel přijímat děti i na jednotlivé dny v týdnu.

V případě přijetí i nepřijetí bude rodič kontaktován prostřednictvím uvedeného emailu v přihlášce. Na přijetí dítěte na  letní příměstský tábor není právní nárok.

JAK PŘIHLÁSÍM SVÉ DÍTĚ NA TÁBOR?

a) JSME JIŽ ZAPOJENI V PROJEKTU (moje dítě se zúčastnilo Příměstského tábora minulý rok):

 1. 1) Vyplňte přihlášku :  ke stažení ZDE: CPR KNOFLICEK _PRIHLASKA letni prazdniny 2021.pdf (365256) ODEŠLETE JI na email: knoflicekdubnany@seznam.cz (scan, fotografie)

 2. 2) Uhradíte účastnický poplatek ve výši uvedené na přihlášece tj. 1000 Kč/dítě/turnus na účet vedený u Fio banka, a.s.  č.ú.: 2600914374/2010, (do poznámky prosím uveďte Jméno a příjmení dítěte, Letní příměstský tábor a termín)  termín do 26.6.2021

 3. 3) E-mailem obdržíte potvrzení o platbě a potvrzení přihlášení Vašeho dítěte na PT

 4. 4) Originál přihlášky doručíte do Centra pro rodinu KNOFLÍČEK, z.s. po předchozí domluvě s paní Ševčíkovou tel. 728199019 do 30.6.2021

 
b) CHCEME SE ZAPOJIT DO PROJEKTU (moje dítě se bude účastnit Příměstkých táborů v CPR KNOFLÍČEK poprvé)
 

PRO ZAČLENĚNÍ DO PROJEKTU JSOU POTŘEBA TYTO DOKUMENTY:

1.     Podepsaná přihláška na tábor – nejlépe oběma rodiči: (ke stažení od 25.5.2020): ZDE: CPR KNOFLICEK _PRIHLASKA letni prazdniny 2021.pdf (356,7 kB) a ODEŠLETE JI na email: knoflicekdubnany@seznam.cz

2.     Potvrzení o zaměstnání či evidenci na ÚP od obou rodičů:  

·       Pokud je rodič zaměstnancem, potvrzení získá na mzdové účtárně.  Formulář ke stažení ZDEPotvrzení-pracovní-poměr-zaměstnanec.doc (213504)

·       Osoba OSVČ si nechá na OSSZ potvrdit, že má uhrazené sociální pojištění, žádost ke stažení ZDEŽádost o potvrzení v evidenci ČSSZ.docx (203798) 

·       Nezaměstnaný rodič doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Formulář ke stažení ZDEPotvrzení-nezaměstnaný.doc (212480)

·       Osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu - osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na kurzu; pokud byl kurz ukončen v době konání projektu, doloží i potvrzení/certifikát o jeho úspěšném ukončení. Formulář ke stažení ZDEPotvrzení-student_-rekvalifikace.doc (214528)

Potvrzení o zaměstnání musí být originál a potvrzení nesmí být starší dvou měsíců než je datum zahájení tábora. Vypisuje se jednou na všechny tábory, které dítě v roce 2021 navštíví.

3.     Monitorovací list od obou rodičůMonitorovací list podpořené osoby.pdf (351340)

4.     Smlouva o poskytování služeb péče o dětibude Vám zaslána na základě vyplněné přihlášky na Váš email, musí podepsat oba rodiče

 

POSTUP:

 

 1. 1) Vyplňte přihlášku :  ke stažení ZDE: CPR KNOFLICEK _PRIHLASKA letni prazdniny 2021.pdf (365256) ODEŠLETE JI na email: knoflicekdubnany@seznam.cz (scan, foto)

 2. 2)  Na základě přihlášky Vám na e-mail bude zaslána Smlouva o poskytování služby. Smlouvu vytisknete 2X  a podepíší ji oba zákonní zástupci.

 3. 3) oba zákonní zástupci si vyřídí potvrzení formuláře o vazbě na trh práce buď u svého zaměstnavatele, u poskytovatele vzdělávání či rekvalifikace nebo nahlášku úřadu práce. Osoby samostatně výdělečně činné požádají o vystavení potvrzení na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

 4. 3) Uhradíte účastnický poplatek ve výši uvedené ve smlouvě  tj. 1000 Kč/dítě/turnus na účet vedený u Fio banka, a.s.  č.ú.: 2600914374/2010(do poznámky prosím uveďte Jméno a příjmení dítěte, Letní příměstský tábor a termín) 
   termín do:  26.6.2021 

 5. 4) Ve chvíli kdy obdržíme ORIGINÁL podepsané smlouvy a přihlášky, platbu a ORIGINÁL potvrzení o vazbě na trh práce od obou zákonných zástupců dítěte a podepsané monitorovací listy, které obdržíte společně se smlouvouje přihláška potvrzena a místo závazně rezervováno. S ohledem na podmínky dotace z Operačního programu Zaměstnanost bohužel nemůžeme akceptovat zaslání kopií nebo scanů dokumentů.

 6. V případě, že do 30.6.2021 nedoložíte příslušné dokumenty a neuhradíte účastnický poplatek, bude místo uvolněno dalšímu zájemci.

 
c) NECHCEME/NEMŮŽEME SE ZAPOJIT DO PROJEKTU (nesplňujeme podmínky projektu):
 
 1. 1) Vyplňte přihlášku :  ke stažení ZDE: CPR KNOFLICEK _PRIHLASKA letni prazdniny 2021.pdf (365256) ODEŠLETE JI na email: knoflicekdubnany@seznam.cz (scan, fotografie)

 2. 2) E-mailem obdržíte potvrzení přihlášení Vašeho dítěte na PT

 3. 3) Uhradíte účastnický poplatek ve výši uvedené na přihlášece tj. 1800 Kč/dítě/turnus na účet vedený u Fio banka, a.s.  č.ú.: 2600914374/2010(do poznámky prosím uveďte Jméno a příjmení dítěte, Letní příměstský tábor a termín PT) termín do 26.6.2021
 4. 4) Originál přihlášky doručíte do Centra pro rodinu KNOFLÍČEK, z.s. po předchozí domluvě s paní Ševčíkovou tel. 728199019 do 30.6.2021

 5. CO BUDE TŘEBA ODEVZDAT PŘI NÁSTUPU NA TÁBOR VEDOUCÍMU TÁBORA?

- vyplněný a podepsaný dokument INFORMACE O DÍTĚTI (zahrnuje kontakty na zákonné zástupce, informace o zdravotním stavu dítěte, informace k vyzvedávání/odchodu dítěte z tábora),

- čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte
- kopii kartičky zdravotní pojišťovny,
- současně bude zákonnému zástupci předán 1 originál podepsané SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PÉČE O DÍTĚ NA AKCI a k podpisu také vyplněný formulář MONITOROVACÍHO LISTU PODPOŘENÉ OSOBY

      CO MÁ MÍT DÍTĚ S SEBOU NA TÁBOR?

- oblečení vhodné vzhledem k počasí, místě konání a programu tábora
- vhodnou obuv dle počasí a uvážení
- malou dopolední a odpolední svačinu (oběd i pitný režim je zajištěn)

Všechny potřebné informace k vybavení dětí na příměstský tábor a konkrétní program jetnotlivých příměstkých táborů bude všem účastníkům zaslán týden před konáním akce do e-mailové schránky vyplněné v přihlášce.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V KNOFLÍČKU A MIMOŘÁDNÁ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19

Centrum pro rodinu KNOFLÍČEK, z.s. jako pořadatel všech výše uvedených táborů průběžně vyhodnocuje mimořádná a krizová opatření Vlády ČR, případně Ministerstva zdravotnictví ve vztahu k organizačním a hygienickým podmínkám pořádání denních táborů pro děti. V případě, že vzhledem k aktuálně platným opatřením nebude možné některé tábory uskutečnit, budou všem zákonným zástupcům přihlášených dětí vráceny uhrazené poplatky v plné výši. Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit.

Zákonní zástupci v den nastoupení dítěte na tábor předají vedoucímu vyplněný formulář INFORMACE O DÍTĚTI, který mj. obsahuje PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI, ve kterém zákonný zástupce uvádí, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmy) a není mu známo, že by během 14 kalendářních dnů před zahájením akce přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19 nebo podezřelou z nákazy infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19. Dítěti není nařízeno karanténní opatření. Zákonný zástupce se zavazuje zajistit, že dítě bude v průběhu tábora dodržovat případně stanovená hygienická opatření.