"Dětská skupina KNOFLÍČEK"

Registrační číslo projektu:         CZ.03.1.51/0.0./0.0/15_035/0000733

Číslo a název výzvy:                   03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu

Číslo a název programu:               03 Operační program Zaměstnanost

Číslo a název prioritní osy:            03.1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Číslo a název  investiční priority:   03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Název projektu:                           Dětská skupina KNOFLÍČEK

Adresa:                                        Nádražní 1000, 696 03 Dubňany

Kapacita:                                     12 dětí

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Veřejnost

Harmonogram:

Datum zahájení fyzické realizace projektu:    1.2.2016

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.4.2018

Zahájení provozu:                        1.5.2016

Doba trvání (v měsících):               27

 

Cílem projektu  je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. V rámci projektu bude zřízeno/provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. Zařízení péče o děti doplní dosavadní institucionální zařízení a v místě realizace vytvoří ucelený systém péče o dítě od jeho narození resp. 1 roku do zahájení školní docházky.

 

Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

 

Dosažení cíle a aktuální stav projektu:  

V období 1.2. - 30.4.2016 probíhala fáze vybudování a registrace zařízení.  I přes stavební koplikace se nám podařilo zdárně veškeré stavební úpravy dokončit a dne 28.4.2016 jsme získali od Hygienické stanice Souhlas s provozem zařízení a následně kolaudační souhlas.  Zahájení provozu Dětské skupiny se podařilo v plánovaném termínu 1.5.2016.