PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2023

INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V KNOFLÍČKU 2023

 

 1. 1) Vyplňte přihlášku : PŘIHLÁŠKA ODKAZ ODEŠLETE JI na email: knoflicekdubnany@seznam.cz (scan, fotografie)

 2. 2) E-mailem obdržíte potvrzení přihlášení Vašeho dítěte na PT po naplnění kapacity LTP budou následně děti registrovány jako náhradníci

 3. 3) Uhradíte účastnický poplatek ve výši uvedené na přihlášece tj. 2500 Kč/dítě/turnus na účet vedený u Fio banka, a.s.  č.ú.: 2600914374/2010(do poznámky prosím uveďte Jméno a příjmení dítěte, Letní příměstský tábor) termín do 30.6.2023
 4. 4) Originál přihlášky doručíte do Centra pro rodinu KNOFLÍČEK, z.s. po předchozí domluvě s paní Ševčíkovou tel. 728199019 do 30.6.2023

 5. CO BUDE TŘEBA ODEVZDAT PŘI NÁSTUPU NA TÁBOR VEDOUCÍMU TÁBORA?

 • vyplněný a podepsaný dokument INFORMACE O DÍTĚTI (zahrnuje kontakty na zákonné zástupce, informace o zdravotním stavu dítěte, informace k vyzvedávání/odchodu dítěte z tábora),
 • čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte
 • kopii kartičky zdravotní pojišťovny,

CO MÁ MÍT DÍTĚ S SEBOU NA TÁBOR?

 • oblečení vhodné vzhledem k počasí, místě konání a programu tábora
 • vhodnou obuv dle počasí a uvážení
 • malou dopolední a odpolední svačinu (oběd i pitný režim je zajištěn)

Všechny potřebné informace k vybavení dětí na příměstský tábor a konkrétní program příměstského tábora bude všem účastníkům zaslán týden před konáním akce do e-mailové schránky vyplněné v přihlášce.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V KNOFLÍČKU A MIMOŘÁDNÁ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19

Centrum pro rodinu KNOFLÍČEK, z.s. jako pořadatel příměstských táborů průběžně vyhodnocuje mimořádná a krizová opatření Vlády ČR, případně Ministerstva zdravotnictví ve vztahu k organizačním a hygienickým podmínkám pořádání denních táborů pro děti. V případě, že vzhledem k aktuálně platným opatřením nebude možné některé tábory uskutečnit, budou všem zákonným zástupcům přihlášených dětí vráceny uhrazené poplatky v plné výši. Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit.

Zákonní zástupci v den nastoupení dítěte na tábor předají vedoucímu vyplněný formulář INFORMACE O DÍTĚTI, který mj. obsahuje PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI, ve kterém zákonný zástupce uvádí, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmy) a není mu známo, že by během 14 kalendářních dnů před zahájením akce přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19 nebo podezřelou z nákazy infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19. Dítěti není nařízeno karanténní opatření. Zákonný zástupce se zavazuje zajistit, že dítě bude v průběhu tábora dodržovat případně stanovená hygienická opatření.