Příměstské tábory 2020-2022

 
Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Centrum pro rodinu KNOFLÍČEK, z.s.
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014573
Zahájení projektu: 1. 3. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt navrhuje realizaci příměstských táborů v Centru pro rodinu KNOFLÍČEK v Dubňanech. Jedná se o projekt, který má pomoci zaměstnaným rodičům či jiným pečujícím osobám v území MAS Jižní Slovácko sladit pracovní a soukromý život a přispět tak k vyšší zaměstnanosti a k vyššímu začlenění rodičů do pracovního procesu v době letních prázdnin na období dalších 3 let. Projekt tak přispěje k větší adaptabilitě pracovní síly a k vyrovnání pozic znevýhodněných rodičů na trhu práce